Czy już czas leczyć depresję u pacjentów z chorobami układu krążenia?

Depresja znacznie pogarsza rokowanie osób z chorobami serca, przede wszystkim z chorobą wieńcową lub niewydolnością serca. W komentarzu redakcyjnym zamieszczonym na łamach Circulation autorzy omawiają pracę Frasure-Smith i współpracowników, zamieszczoną w tym samym numerze pisma, potwierdzającą tezę o gorszym rokowaniu pacjentów, u których jednocześnie występuje choroba serca i depresja.

Naukowcy przeanalizowali związek pomiędzy depresją a śmiertelnością z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków, biorących udział w badaniu Atrial Fibrillation and Congestive Heart Failure (AF-CHF). W badaniu tym niemal tysiąc pacjentów wypełniło formularz Skali Depresji Becka II. Z tego aż u 32% chorych stwierdzono na tej podstawie cechy lekkiej lub umiarkowanej depresji, co jest zgodne z danymi z innych badań. Objawy niewydolności serca były u osób z depresją bardziej wyraźne i nawet po uwzględnieniu w analizie statystycznej różnic wyjściowych pomiędzy poszczególnymi grupami pacjentów, rokowanie w przypadku chorych z niewydolnością serca, migotaniem przedsionków i depresją było gorsze niż w grupie chorych bez depresji. Depresja wiązała się również z większym ryzykiem zgonu w przebiegu arytmii, która była przyczyną połowy zgonów w grupie chorych z depresją. Potwierdzają to inne doniesienia o większej częstości arytmii komorowych wśród osób z depresją. Oczywiście w grupie osób tak ciężko chorych nie sposób stwierdzić, czy nie zachodzi tu odwrotny związek przyczynowo-skutkowy. Może być tak, że bardziej nasilone objawy niewydolności serca owocują bardziej wyrażoną depresją i większym ryzykiem zgonu z powodu niewydolności serca.

Naukowcy zalecają aktywne podejście do diagnostyki depresji u chorych z niewydolnością serca, gdyż depresja w tej grupie chorych często nie jest rozpoznawana i leczona. Komentowane badanie dostarcza nowych danych potwierdzających konieczność opracowania strategii leczenia depresji, mogącej zaowocować redukcją ryzyka zgonu w tej grupie chorych. Niewątpliwie minie jednak jeszcze nieco czasu, zanim będziemy dysponować naprawdę przekonującymi dowodami na skuteczność leczenia przeciwdepresyjnego w redukcji ryzyka zgonu u pacjentów z chorobami serca i współistniejącą depresją.

William Wang i Karina W. Davidson. Is it time to treat depression in patients with cardiovascular disease? Link: Circulation 2009;120:99

0 replies on “Czy już czas leczyć depresję u pacjentów z chorobami układu krążenia?”