Depresja o późnym początku niezwiązana z udarem mózgu

Etiologia depresji wiąże się z zaburzeniami neuroprzekaźnictwa, zmianami w mózgu, neurogenezą, czynnikami socjalnymi i psychologicznymi. Depresja o późnym początku (late-onset depression, LOD) jest częstym zaburzeniem nastroju u osób w wieku 40-65 lat.

Wcześniejsze badania wykazały, że LOD wiąże się z niemymi zmianami w mózgu, zwłaszcza w istocie białej i doprowadziły do powstania hipotezy „depresji naczyniowej” odpowiedzialnej za wystąpienie tej choroby. Dotychczas jednak niewiele było badań dotyczących związku między niemymi udarami mózgu (silent brain infarctions, SBIs) i mikrokrwawieniami (microbleeds, MBs) a występowaniem LOD, a większość analiz dotyczyła depresji poudarowej.

Praca dotycząca niezwiązanej z udarem mózgu depresji o późnym początku ukazała się na łamach International Journal of Medical Sciences. W przedstawionym badaniu R-Hana Wu i wsp. ocenili obecność i występowanie SBIs i MBs, analizując możliwy związek między nimi a LOD.

Do badania, prowadzonego w Szanghaju od września 2011 do października 2012, włączono 65 chorych z LOD rozpoznaną według kryteriów DSM-IV oraz 270 osób zdrowych z grupy kontrolnej. U badanych wykonywano MRI w celu oceny obecności, lokalizacji i liczby zmian w mózgu oraz badania morfologii i biochemii krwi i ocenę stanu psychicznego przy pomocy Mini-Mental State examination i Lubben Social Network Scale. Charakterystyka zmian klinicznych i radiologicznych została porównana u chorych z LOD i w grupie kontrolnej. W celu oceny niezależnych czynników ryzyka LOD wykorzystano modele regresji logistycznej.

Pacjenci z LOD częściej byli płci żeńskiej, z mniejszym wsparciem socjalnym, z większymi zmianami w istocie białej i zaburzeniami funkcji poznawczych w porównaniu z grupą kontrolną. Wykazano, że u pacjentów z LOD częściej oraz w większej liczbie występowały zarówno SBIs, jak i MBs. Niezależnymi czynnikami ryzyka LOD była obecność SBIs i MBs w lewej półkuli mózgu, SBIs w jądrach podstawy i płatowe MBs.

Podsumowując, zarówno SBIs, jak i MBs wiążą się z częstszym występowaniem LOD, przy czym krytyczne mogą być zmiany w specyficznych lokalizacjach. Niezbędne są dalsze badania oceniające wpływ lokalizacji zmian w mózgu na różne rodzaje depresji.

Opracowane na podstawie: Internet / 8 kwietnia 2014
Magdalena Wiśniewska

Ri-Han Wu i wsp. Late-onset Depression in the Absence of Stroke: Associated with Silent Brain Infarctions, Microbleeds and Lesion Locations, LINK: Int J Med Sci 2014:11:587

0 replies on “Depresja o późnym początku niezwiązana z udarem mózgu”