Zależność pomiędzy stanem zdrowia psychicznego a rokowaniem u chorych po zawale serca

W British Medical Journal opublikowano wyniki badania oceniającego związek pomiędzy stanem zdrowia psychicznego u osób po pierwszym zawale serca, a nowymi incydentami sercowo-naczyniowymi lub zgonem. W ocenie uwzględniono wpływ depresji i stanów lękowych oraz czynniki socjodemograficzne i behawioralne.

Było to kwestionariuszowe, populacyjne badanie kohortowe oparte na narodowym rejestrze duńskim obejmującym wszystkich chorych hospitalizowanych z powodu pierwszego zawału w centralnym regionie Danii w 2009 roku. Stan zdrowia psychicznego oceniano u chorych po zawale mięśnia sercowego w 3 miesiącu od incydentu, na podstawie punktacji Mental Component Summary (MCS) skali jakości życia SF-12. Za główny punkt końcowy badania przyjęto złożony punkt składający się z nowych incydentów sercowo- naczyniowych (zawał serca, niewydolność serca, udar/przemijające ataki niedokrwienne) i zgonów (niezależnie od przyczyny).

Pacjentów skategoryzowano na podstawie kwartyli stanu psychicznego (z badania kwestionariuszowego). Pierwszy kwartyl oznaczał najniższy stan zdrowia psychicznego. Do programu włączono ostatecznie 880 osób, a średni wynik na podstawie MCS wynosił 44,9 (SD 11,5). W trakcie obserwacji obejmującej 1940 osobo-lat stwierdzono, że u 277 osób wystąpił punkt końcowy badania.

Po 3 latach od oceny wyjściowej, zaobserwowano odwrotną zależność pomiędzy częstością rejestrowanych incydentów a wyjściowym stanem zdrowia psychicznego. Dla pacjentów z kwartyla IV (najwyższy stopień zdrowia psychicznego) punkt końcowy wystąpił u 15%, dla kwartyla II u 29%, kwartyla III u 37%, osiągając nawet 47,5% dla osób z kwartyla I.

Oszacowane współczynniki hazardu były wysokie. Po uwzględnieniu wpływu wielu parametrów m.in. czynników socjodemograficznych, wieku, chorób współistniejących, aktywności fizycznej, ryzyko nadal było znacząco podwyższone we wszystkich kwartylach w porównaniu z kwartylem IV. Prawdopodobieństwo wystąpienia punktu końcowego u chorych z kwartyla III wzrastało o 87%%, z kwartyla II o 115%, a z kwartyla I o 126%.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że zły stan zdrowia psychicznego u chorych po zawale serca był związany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych lub zgonu. Można przyjąć, że zaawansowanie choroby serca, aktywność fizyczna, depresja i lęk było częściowo odpowiedzialne za gorsze rokowanie, niemniej jednak stan zdrowia psychicznego był niezależnym czynnikiem prognostycznym wystąpienia powikłań. Zdaniem autorów konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, których celem byłaby identyfikacja strategii poprawiających stan zdrowia psychicznego, a tym samym rokowania u chorych po zawale serca.

Opracowane na podstawie: BMJ / 3 sierpnia 2013
Tomasz Rywik

T.J. Nielsen, i wsp. Mental health status and risk of new cardiovascular events or death in patients with myocardial infarction: a population-based cohort study , LINK: BMJ open 2013;3:e003045

0 replies on “Zależność pomiędzy stanem zdrowia psychicznego a rokowaniem u chorych po zawale serca”