Depresja a ostre zespoły wieńcowe

Stany emocjonalne jak strach, niepokój, depresja są uznanymi czynnikami ryzyka wystąpienia ostrych zespołów wieńcowych (OZW) – zawału (AMI) lub niestabilnej dławicy (UA). Stany emocjonalne mogą w istotnym stopniu wpływać na układ sercowo-naczyniowy, przykładowo poprzez aktywację układu współczulnego, prowadząc do tachykardii lub nadciśnienia tętniczego.

Celem opublikowanej ostatnio pracy była ocena występowania objawów depresyjnych w zależności od wieku i płci na tydzień przed wystąpieniem AMI lub UA. Było to przekrojowe badanie opisowe, w którym do oceny stanów depresyjnych stosowano skalę depresji Becka. Badaniem objęto 253 pacjentów, którzy byli przyjęci do szpitala z powodu pierwszego epizodu wieńcowego. U 142 z nich stwierdzono AMI a u 111 UA. W obu grupach dominowali mężczyźni, odpowiednio 75 % i 69%.

Ciężką postać depresji stwierdzono u 2,8% osób z AMIi 10,8% z UA, a depresję umiarkowaną u odpowiednio 8,5% i 11,7%. Ciężką depresję częściej obserwowano ją u kobiet niż u mężczyzn (12,8% vs 3,4%), podobnie jak depresję o nasileniu umiarkowanym i łagodnym oraz dysforie.  Ponadto 65% mężczyzn nie podawało objawów depresyjnych, natomiast spośród kobiet odsetek ten wynosił 37%.

W podsumowaniu autorzy stwierdzają, że znaczący odsetek pacjentów hospitalizowanych z powodu pierwszego epizodu wieńcowego ma objawy depresji, a częstość ich występowania jest istotnie wyższa u kobiet poniżej 60 roku życia oraz w niestabilnej dławicy. Zdaniem badaczy wyniki te powinny być brane pod uwagę w trakcie hospitalizacji i rehabilitacji, ponieważ depresja wpływa niekorzystnie na przebieg choroby wieńcowej.

Opracowane na podstawie: Internet / Luty 2013
Tomasz Rywik

Carina Aparecida Marosti Dessotte i wsp. Presence of depressive symptoms in patients with a first episode of Acute Coronary Syndrome, LINK: Rev. Latino-Am. Enfermagem 2013;21:325 (dostępny pełen tekst)

0 replies on “Depresja a ostre zespoły wieńcowe”