Aktywne leczenie depresji u osób w wieku podeszłym, wpływ na wskaźniki śmiertelności

Jeden z artykułów na łamach BMJ poświęcony jest zagadnieniu leczenia depresji u osób w wieku podeszłym. Ważnym elementem ocenianym w badaniu, był wpływ terapii przeciwdepresyjnej na śmiertelność badanej populacji. Przedstawioną analizę cząstkową badania opatrzonego akronimem PROSPECT (Prevention of Suicide in Primary Care Elderly Collaborative Trial), przeprowadzono w obrębie 20 praktyk lekarskich w USA, wśród 1226 osób w wieku 60-74 lat i powyżej 74 roku życia. Praktyki randomizowano do zwykłej opieki lub intensywnych form terapii przeciwdepresyjnej.

Intensywna interwencja w leczeniu depresji polegała na ustanowieniu osoby w praktyce lekarskiej, wspomagającej działania lekarzy, odpowiedzialnej za wprowadzanie zalecanych algorytmów leczenia depresji opartych o nadzorowaną terapię farmakologiczną, psychoterapię, monitorowanie działań ubocznych. Rekrutację, aktywne leczenie i obserwację prowadzono w latach 1999-2008.

W obrębie praktyk lekarskich, w których stosowano rutynowe formy leczenia, ryzyko zgonu osoby z „dużą” depresją było 1,9 krotnie wyższe w porównaniu do ryzyka zgonu osoby bez depresji. Z kolei w praktykach lekarskich, w których prowadzono intensywną interwencję, nie zaobserwowano różnic w śmiertelności całkowitej pomiędzy pacjentami z depresją lub bez depresji.

Intensywne leczenie depresji oznaczało 24% redukcję zgonów, w odniesieniu do zwykłej opieki. Obserwowano redukcję zgonów z różnych przyczyn, największą dla zgonów nowotworowych.

Przedstawione wyniki jako pierwsze dokumentują korzyści z aktywnych i intensywnych form leczenia depresji dotyczące redukcji wskaźników śmiertelności. Być może pozwolą one zmodyfikować elementy polityki zdrowotnej dotyczącej osób w wieku podeszłym, u których właściwe leczenie depresji uzasadnia nie tylko konieczność redukcji objawów choroby ale także przyczyny ekonomiczne oraz, być może, redukcja śmiertelności.

Opracowane na podstawie: BMJ / 5 czerwca 2013
Marek Kowrach

J.J. Gallo i wsp . Long term effect of depression care management on mortality in older adults: follow-up of cluster randomized clinical trial in primary care , LINK: BMJ 2013;346:f2570 (dostępny pełen tekst)

0 replies on “Aktywne leczenie depresji u osób w wieku podeszłym, wpływ na wskaźniki śmiertelności”