Depresja u osób po zawale serca wiąże się z zaburzeniami perfuzji pod wpływem stresu psychicznego

Depresja jest chorobą o znacznym rozpowszechnieniu, często nierozpoznaną i obarczoną poważnymi konsekwencjami. Dotyka około 20% pacjentów ze świeżym zawałem serca (myocardial infarction, MI) i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem powtórnych incydentów sercowych.

Ostatnie doniesienia naukowe sugerują, że poszczególne aspekty kliniczne depresji mogą różnić się w zakresie rokowniczym. W szczególności, objawy somatyczne depresji, takie jak zaburzenia snu, apetytu, uczucie zmęczenia mogą mieć większe znaczenie rokownicze w odniesieniu do choroby niedokrwiennej serca, niż psychiczne objawy depresji.

Dokładny patomechanizm wpływu depresji na powikłania sercowe nie jest znany. Dyskutuje się rolę zmian w zachowaniu, zapalenia, zaburzeń układu autonomicznego. Rzadziej brana po uwagę jest możliwość wpływu depresji na niedokrwienie pod wpływem stresu psychicznego, co było przedmiotem omawianego badania.

Do badania włączono 98 osób (po 49 mężczyzn i kobiet) w wieku 39-60 lat, hospitalizowanych z powodu zawału serca w ciągu ostatnich 6 miesięcy. U chorych metodą SPECT oceniano perfuzję mięśnia sercowego w spoczynku, podczas stresu psychicznego (obciążenia umysłowego – test przemawiania, speech test), podczas wysiłku i po obciążeniu farmakologicznym . Do oceny depresji stosowano Skalę Depresji Becka II (BDI-II).

Stwierdzono znamienny dodatni związek pomiędzy objawami depresji a zmianami perfuzji pod wpływem stresu psychicznego. Po uwzględnieniu czynników demograficznych i związanych ze stylem życia, ciężkością choroby niedokrwiennej oraz przyjmowanymi lekami, każdy dodatkowy objaw depresji znamiennie zwiększał zaburzenia perfuzji pod wpływem stresu psychicznego. Obserwacja ta dotyczyła zarówno somatycznych jak i psychicznych objawów depresji. Depresja nie miała wpływu na zaburzenia perfuzji związane z wysiłkiem czy obciążeniem farmakologicznym.

Autorzy stwierdzili, że u osób po zawale mięśnia sercowego objawy depresji wiążą się z większą skłonnością do rozwoju niedokrwienia pod wpływem stresu psychicznego

Opracowane na podstawie: Internet / 25 lipca 2014
Marcin Sokołowski

Jingkai Wei i wsp. Depressive Symptoms Are Associated with Mental Stress-Induced Myocardial Ischemia after Acute Myocardial Infarction, LINK: PLoS ONE 9(7): e102986

0 replies on “Depresja u osób po zawale serca wiąże się z zaburzeniami perfuzji pod wpływem stresu psychicznego”