Depresja u pacjentów podstawowej opieki medycznej w Kanadzie

Depresja występuje często u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej w Kanadzie, ale brakuje aktualnych danych epidemiologicznych. Autorzy omawianej pracy badali częstość rozpoznania, charakterystykę pacjentów oraz sposoby leczenia depresji w okresie 1 stycznia 2011 r. – 31 grudnia 2012 r. w 500 kanadyjskich praktykach lekarzy rodzinnych. Wykorzystano bazy elektroniczne systemu monitoringu chorób Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network, definicja depresji została opracowana i zwalidowana na potrzeby tego systemu i obejmowała także zespoły depresyjne o mniejszym nasileniu.

Spośród 304 412 pacjentów odwiedzających przynajmniej 1 raz lekarza w tym okresie, 14% miało depresję, kobiety częściej (17% vs 10%). Częstsze występowanie depresji obserwowano u aktualnych i były palaczy, u kobiet z nadwagą lub otyłością, u mieszkańców miast. 43% osób z depresją miało co najmniej jedną inną analizowaną chorobę przewlekłą (nadciśnienie, cukrzyca, POCHP, choroba zwyrodnieniowa stawów, otępienie, padaczka i choroba Parkinsona). Osoby z depresją miały wyższą średnią roczną liczbę konsultacji medycznych (6,1 vs 3,8). Około 85% chorych było leczonych farmakologicznie, najczęściej lekami z grupy SSRI, w dalszej kolejności atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi.

Zdaniem badaczy wyniki są istotne dla dalszych badań oraz mogą pomóc lekarzom opieki podstawowej ukierunkować działania diagnostyczne i interwencje u osób zwiększonego ryzyka.

Opracowane na podstawie: Internet / Październik 2014
Marcin Sokołowski

Sabrina T. Wong i wsp. The diagnosis of depression and its treatment in Canadian primary care practices: an epidemiological study, LINK: CMAJ Open. 2014 ;2:E337

 

0 replies on “Depresja u pacjentów podstawowej opieki medycznej w Kanadzie”