Częstość zaburzeń lękowych u osób z chorobą niedokrwienną serca

Z dużym zainteresowaniem spotyka się problematyka schorzeń psychicznych u osób z chorobami somatycznymi. Postuluje się, że zaburzenia psychiczne indukowane przez schorzenia somatyczne wywierają swój niezależny i negatywny wpływ na przebieg tych ostatnich.

Wiele badań w tym zakresie poświęcono depresji, a American Heart Association w swoich standardach zaleca wykonywanie u osób z chorobą niedokrwienną serca badań skriningowych w kierunku depresji. Czyni to pomimo faktu, że nie udowodniono w badaniach klinicznych by leczenie depresji poprawiało rokowanie w zakresie występowania powikłań kardiologicznych.

Inną częstą grupą schorzeń psychicznych występującą w populacji są zaburzenia lękowe, w tym zespół lęku uogólnionego, zespół lęku panicznego, fobie społeczne, czy agorafobia. Częstość występowania zaburzeń lękowych u 523 chorych, dotychczas nie leczonych psychiatrycznie, po hospitalizacji z powodu ostrego epizodu wieńcowego i kierowanych w związku z powyższym na program wczesnej rehabilitacji kardiologicznej przedstawili badacze z Litwy. Posłużyli się w tym zakresie kwestionariuszami oceniającymi występowanie objawów zaburzeń lękowych (Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS; Spielberger State-Anxiety Inventory – SSAI; and Spielberger Trait-Anxiety Inventory – STAI). Każdy z badanych podlegał weryfikującej ocenie psychiatrycznej według kwestionariusza: Mini-International Neuropsychiatric Interview – MINI.

Ogólną częstość zaburzeń lękowych oceniono na 7% badanej populacji (u  5%  zespół lęku uogólnionego, u 2%  fobia socjalna, u 1%  agorafobia oraz u1%  lęk paniczny). Znaczący odsetek, który można było rozpoznać na podstawie powyższych narzędzi,  stanowiły również osoby – z dużym epizodem depresyjnym -19%.

Autorzy wskazują na dużą częstość zaburzeń lękowych u chorych z chorobą niedokrwienną serca. Posłużenie się badaniami skriningowymi opartymi o przedstawione skale może przyczynić się do wykrycia tego rodzaju zaburzeń psychicznych, jednak ocena wartości klinicznej takiego postępowania wymaga zaplanowania dalszych badań.

Opracowane na podstawie: Internet / 11 marca 2013
Marek Kowrach

A. Bunevicius i wsp. Screening for anxiety disorders in patients with coronary artery disease, LINK: Health and Quality of Life Outcomes 2013;11:37

0 replies on “Częstość zaburzeń lękowych u osób z chorobą niedokrwienną serca”