Stan cywilny i satysfakcja ze związku małżeńskiego mają wpływ na wystąpienie objawów depresji u starszych mężczyzn i kobiet

Małżeństwo może przynosić korzyści zdrowotne. Wykazano na przykład, że osoby pozostające w związku małżeńskim mają niższe wskaźniki śmiertelności. Niektórzy autorzy działanie ochronne związku przypisują jego korzystnemu wpływowi na zdrowie psychiczne, posuwając się do stwierdzenia, że osoby samotne mogą umierać z powodu „złamanych serc.” Bez wątpienia samotność lub złe relacje z partnerem mogą powodować zaburzenia nastroju.

Zasób informacji na ten temat uzupełnia opublikowany na łamach Canadian Journal of Psychiatry artykuł poświęcony zależności pomiędzy stanem cywilnym, satysfakcją ze związku małżeńskiego a objawami depresji u starszych mężczyzn i kobiet. Analizą objęto dane uzyskane od 1751 osób powyżej 65 roku życia. Co ciekawe, tylko 3% z nich było niezadowolonych ze swojego partnera.

Analizy statystyczne wykazały istotny związek pomiędzy stanem cywilnym a depresją tylko u mężczyzn. Mężczyźni, którzy nigdy nie byli żonaci niemal trzykrotnie częściej wykazywali objawy depresyjne w porównaniu z tymi, którzy byli żonaci i zadowoleni ze swoich partnerek. Odsetek mężczyzn z objawami depresyjnymi u tych niezadowolonych ze swoich żon był z kolei ponad 5 razy większy niż u tych zadowolonych. U kobiet zamężnych i niezamężnych liczba przypadków depresji okazała się podobna. Niezadowolenie z partnera zdarzało się rzadko, jeśli jednak już występowało, to bardzo często towarzyszyła mu depresja.

Philip Donald St John i wsp. Marital Status, Partner Satisfaction, and Depressive Symptoms in Older Men and Women Link: Can J Psychiatry 2009;54:487

0 replies on “Stan cywilny i satysfakcja ze związku małżeńskiego mają wpływ na wystąpienie objawów depresji u starszych mężczyzn i kobiet”